Mudanya'da iz bırakanlar (1)


Açıklama: Antik Dönem'den Günümüze MUDANYA'DA İZ BIRAKANLAR – 1 // Yazan: Namık Kemal Şahintürk /// Danışman: Hüseyin Genç
Kategori: Aktüel
Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2019
Geçerli Tarih: 04 Temmuz 2020, 01:18
Site: MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
URL: http://mudanyagazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=4214


SUNUM

İnsanoğlu bu dünyadan göç ettikten sonra da uzun yıllar unutulmamayı ve anılmayı arzular. En azından adının yaşatılmasını ister.

Bilindiği üzere Eski Mısır 'firavunları' unutulmamak için kendilerine piramit şeklinde görkemli devasa gömütler yaptırmışlardır. Milattan Önceki yıllarda hüküm süren 'Frigler'in en ünlü krallarından biri olan Midas, başkentleri Gordion'da 'tümülüs' denilen yapay bir tepenin altına defnedilmiştir. Bunlar gibi daha pek çok anıt gömüt vardır yeryüzünde. Bunlar; o kişiler tarafından ya sağlıklarında, ya öldükten sonra vasiyeti üzerine ya da sevenleri tarafından minnet borcu olarak yaptırılmıştır.

Yaşlıların torunlarını çok sevmelerinin altında yatan psikolojik gerçek de, bu durumla ilgilidir aslında. Zira bu kimseler torunlarının, çocuklarından daha çok yaşama olasıklıklarının var olduğunun ayırdındadırlar! Büyükbaba ve büyükanneler torunlarının kendilerini manevi olarak daha uzun süre yaşatacaklarını düşünürler! O nedenle onları el üstünde tutarlar ve adlarını verirler.

Pek çok insanın vefatından sonra unutulmamasının nedeni arkalarında kurdukları bir devlet, bir kent, bir köy, bir eser bırakmış olmalarındandır. Bunlarla anılıp hatırlanırlar.

Örneğin; Cengiz (Moğol) İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun adları böyledir. Keza; önceleri Byzs (Bizans), Neva Roma gibi adları olan  İstanbul, Roma'nın son döneminde ve Bizans zamanında İmparator I.(Büyük) 'Konstantin' in adına atfen (Hük. 306-337) 'Konstantinopolis'  diye anılır olmuştur. 

Bursa kentini kuran da Milattan Önceki dönemde yaşayan Bithynia Kralı I. Prusias'tır.

Bunların yanında Anadolu'da ve Bursa ili sınırları içinde kurucularının adlarıyla anılan birçok kasaba ve köy vardır. Örneğin; Mudanya'nın Mürsel, Kaymakoba, Mirzaoba ve Hançerli köyleri kurucularının adlarıyla anılırlar.

Bazı insanlar da sağlıklarında cami, çeşme, hamam, köprü ve şifa yurdu gibi kalıcı eserler bırakarak adlarının yaşamasını sağlarlar. Osmanlı padişahlarının, vezirlerinin, paşalarının, hanım sultanlarının bu türden pek çok eseri vardır.

Savaş, sosyal, kültür-sanat başarılarıyla öne çıkmış insanlar da unutulmazlar arasında yer alırlar. Böyleleri için anıtlar ve heykeller dikilmiştir. 

Bu çalışmamızda; Antik Dönem'den günümüze değin Mudanya için çalışan, bu kent için eserler meydana getiren 40 kadar saygıdeğer kimseyi siz okuyucularımıza tanıtmayı amaçladık. Söz konusu şahsiyetler yaptıkları işlerle bu kente adeta damgalarını vurmuşlardır. 2700 yıl önce kentin ilk kurucusu Myrlius'tan, günümüzde belediye başkanı olan Hayri Türkyılmaz'a kadar bu tarihî kente hizmet eden nice kimseler gelip geçmiştir bu topraklardan. Adlarını bu kentin tarihine altın harflerle yazdırmışlardır. Onları minnetle, şükranla anıyoruz!.

MUDANYA'NIN İLK KURUCUSU MYRLİUS

M.Ö. 700'lü yılların ortalarından itibaren Ege kıyılarında bulunan Efes ve Milet gibi bağımsız kentlerden Marmara kıyılarına gelen maceracı ve ticarî amaçlı kolonist kimseler, korunaklı koylarda ve körfezlerde Kios (Gemlik), Kyzikos (Erdek), Abidos (Nâra) gibi sahil yerleşimleri oluşturmuşlardır.

Yine M.Ö. 670 yılında (VII. yy.) Ege Bölgesi'ndeki İonia'nın Kolophon kentinden gelenler de Myrleia'yı (Mudanya) kurmuşlardır. Söz konusu kimseler buralarda koloniler halinde yaşamaya başlamışlardır. Şimdi Mudanya'nın İskele Meydanı'nın 600-700 metre kadar güneydoğusundaki, Bursa çıkışında bulunan 'Hisarlık' denilen tepe çevresi ve buradan kuzeydeki denize değin uzanan saha adı geçen bu kentin kurulduğu yerlerdir.

Kent, ilk kurucusu 'Myrlius'tan dolayı 'Myrleia adını almıştır. Yıllar içinde burada çoğaldılar. Kenti geliştirdiler. Yollar, evler, su kanalları, çeşmeler yaptılar ve küçük bir liman kurdular.

Roma'nın genç Bithynia Valisi Plinius ile Melo gibi Antik dönemi anlatan tarihçi yazarlar, M.S. II. yy.da bu kent hakkında önemli bilgiler verirler. Kentin Propontis'in güney sahili boyunca uzandığını belirtirler. M.Ö. ki IV. ve III. yy.lar arasında darp edilen sikkelerin birbirine benzerlikleri bu savı doğrular niteliktedir.

Strabon; I. yy.a ait eserinde 'Myrleia' sözcüğünün Helen (Yunan) kolonizasyonundan daha önce var olduğunu ve bunun 'Ana Tanrıça Boğazı' (geçidi) anlamına geldiğine vurgu yapar. Bizanslı Etien ise söz konusu bu sözcüğün Amazon dilinde kullanılan bir ad olduğunu ileri sürmektedir.

BİTHYNİA KRALI I. PRUSİAS  

Bithynia Kralı I. Prusias (M.Ö. 228-182), Bergama Krallığı'nın saldırısı üzerine, Makedonya Kralı V. Philippos'tan yardım ister. Kayın biraderinin yardımına koşan Makedonya Kralı, Myrleia'yı ele geçirmek için beraberce saldırıya geçerler. Kent yakılıp yıkılır. Sonra da harap olmuş kenti I. Prusias'a teslim edilir. O da burayı yeniden onarıp imar eder ve karısı 'Apemeia'nın adını verir. Diğer bir görüşe göre ise; kendisinden sonra tahta çıkan II. Nikomedes Epifanes (M.Ö. 149-123) buraya annesinin adını vermiştir denmektedir.

Bu yöreyi ele geçiren Romalı Kumandan Triarius'u anlatan Appianus, kentin sahilden fazla uzak olmadığına vurgu yapar. Kentin; Kios (Gemlik) ile Dasklieon (Eşkel) arasında yer aldığı belirtilir.

ROMA İMPARATORU JÜL SEZAR

Apemeia; Roma'nın Bithynia eyaletinin 12 civitatesi (gelişmiş kent) arasında yer almaktaydı. Bağımsız bir kent olarak farklı bir statüye sahipti. Jül Sezar /Caesar (M.Ö 102-44), M.Ö. 44'te buraya 'Colonia Julia Concordia' statüsü ve ünvanı verdi. Vergi ödemekten muaf tutuldu. Basılan sikkelerde 'Julia' ünvanı kullanıldı. İmparator Augustus (M.Ö. 63- M.S. 14) burayı bir askerî üs haline getirdi. Kentin tam adı da; 'Colonia Julia Concordia Apemeia Augusto Decrotol' oldu.

Romalı Pompeius'un yeniden düzenlemelerinden sonra (M.Ö. 63) kentte sikke basılmaya başlanmıştır.

Antik Dönemi anlatan II. yy.a ait kaynaklarda bu kentin bir kalesinin, Asklepios'a adanmış bir sunağı, bir su kanalı, küçük bir tersanesi, açık hava tiyatrosunun bulunduğu anlatılmaktadır. Kentin limanına bakan bir de Akropol'ünün bulunduğu ifade edilir. Bugün o söz konusu alanda eski kentin kalıntılarını görüyoruz.