MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

56. yıldönümünde 27 Mayıs ve Anayasayı ihlal suçu (1)

03 Haziran 2016, 14:36

Metin Sezgin


27 Mayıs üzerinden tam 56 yıl geçti. Üzerinden bunca yıl geçmesine karşın, Atatürk devrimlerine kısa bir dönem içinde olsa kesin bir dönüşün ve ülkemizde anayasaların üstünlüğü kavramıyla anayasa ihlallerinin ne kadar önemli, hukuksal olgular olduğunun Türk tarihinde ilk kez bu denli vurgulandığı sosyal, hukuksal ve siyasal yönleriyle çok önemli bir devrim olarak tarihsel niteliğini as­la yitirmedi ve kuşkusuz önümüzdeki on yıl­larda da bu devrim öneminden hiçbir şey yi­tirmeyecektir.

27 Mayıs devriminin özellikle şu çok önemli iki konudaki anlamı ve tarihsel işlevi ülkemiz kimi aydınlarca ve ülke yönetimi­ne talip olan kimi siyaset adamlarınca yete­rince anlaşılamamış ya da işlerine öyle gel­diği için bu çok önemli hukuksal yönü anla­şılmak istenmemiştir.

Birincisi, hukuk dışı tutum ve davranışla­rıyla yasallıklarını (meşruiyetlerini) yitirmiş siyasal iktidarlar, bir gün gelir mutlaka yargı önünde hesap vermek zorunda kalabilirler.

27 Mayıs’ın ikinci anlamı; bir ülkede ana­yasanın bağlayıcılığının ve anayasanın üstün­lüğü kavramlarının hukuksal açıdan o toplu­mun sosyal ve  siyasal yapısı konusunda ne ka­dar yaşamsal ilkeler olduğunun bu 27 Mayıs devrimiyle vurgulanması ve anayasa hükümlerini hiçe sayan siyasal iktidar mensuplarının gün ge­lip bu anayasa ihlalleri nedeniyle çok ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekle­rinin, bu devrimle tarihsel örneğinin verilmiş olmasıdır. Ne var ki bir hukukçu olarak, iktidarların silah zoruyla değil, meşru anayasal  zeminlerde hilesiz olarak yapılacak seçim sonuçlarıyla değişmesi gereğini vurgulamak zorundayım. Yine 27 Mayıs devriminin Yassıada yargılamaları  sonucunda verilen kimi ölüm ce­zalarının infazının birçok kişi gibi şahsen be­nim de bir hukukçu olarak büyük bir hata olduğu görüşündeyim. Demokrat Parti hükümetinin başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere kimi bakanlarının idam cezala­rı hükümlerinin yerine getirilmesi olayı, 27 Ma­yıs’ın bu hukuksal yönünün, yani anayasala­rın bir toplum için ne denli yaşamsal kural­lar içerdiğinin ve bu kuralların ihlal edilme­sinin hukuki yaptırımlarının ne olacağının yeterince anlaşılmasını en­gellemiştir. Bu nedenle bu “Anayasa İhlalinin” ne olduğunu vurgulaması bakımından  tarihi olguların tespitinde bir TV kanalında yıllar önce izlediğim bir diziden söz edeceğim.

Yakın tarihimizdeki önemli olaylarının gündeme getirildiği  “Hatırla Sevgili” isimli dizide “Anayasa İhlalinin” ne demek olduğunu çok başarılı bir şekilde vurgulayan dizinin metin yazarı ve yönetmenini (tarihsel olayların tespitinde bazı eksiklikleri olsa da) tebrik ediyor ve onları şükranla yad ediyorum. Sözünü ettiğim dizide, Demokrat Partili bir milletvekilini canlandıran Rıza Bey’in kızı Yasemin (şimdi Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat), Rıza Bey’in dizide çocukluk arkadaşı olan ve daha sonra  Yassıada'da Yüsek Adalet Divanı'nda savcılık görevi yapan Şevket Bey’e dizinin bir bölümünde şöyle  yakınıyordu;

“Şevket Bey amca, babam adam öldürmedi, hırsızlık yapmadı, O’na nasıl ve hangi nedenle ölüm cezası verildi? …” Savcı Şevket Bey’in Yasemin’in bu sorusuna yanıtı kısa ve netti: "Anayasa'yı ihlal suçuyla kızım!..."

Evet, her şeye karşın bir hukukçu olarak asla tasvip etmediğim bu idamlar nedeniyle 56 yıldır ülkemizde özellikle laik Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlarınca yapılan duygu sömürüleri nedeniyle Demokrat Parti milletvekil­lerinin ve hükümetinin Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’ndeki Tahkikat Komisyonları ile bardağı taşıran ve 10 yıl içinde gerçekleştir­dikleri birçok anayasa ihlallerini unutturmuş, bu nedenle bu siyasal iktidar mensuplarının birçok kez anayasayı açıkça ihlal etmekle ana­yasa suçu işlemiş oldukları gerçeğinin kamu­oyunca gözardı edilmesine neden olmuştur. 27 Mayıs devriminin bu çok önemli hukuk­sal yönü, 27 Mayıs döneminde ve o dönemi izleyen yıllarda yeterince vurgulanamadığı için Türk toplumunda anayasaların bağlayı­cılığı ve üstünlüğünün ne denli önemli bir hukuk olayı olduğu konusu siyasal ve toplum­sal yaşamımızda hafife alınmasına neden ol­muştur.

27 Mayıs üzerine onlarca kitap yazılmış, binlerce makale ve araştırma kaleme alınmıştır. Bu yapıtların hepsinde TBMM’ de Anayasaya açıkça aykırı olarak kurulan bir Tahkikat Komisyonu'ndan ve buna ilişkin yasadan söz edilmiştir. Ancak tespit ettiğim kadarıyla hiçbir araştırmada, kuvvetler ayrılığı ilkesini ayaklar altına alan TBMM, ne hem savcı (iddia makamı) hem de yargıç (hüküm veren mahkeme) yetkisi veren 7468 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri'nin Vazife ve Salahiyetleri Hakkında 13 maddelik yasa açıkça ve net bir biçimde yer almamış, bu yasa Resmi Gazete'de gizli kalmış, hiçbir kitapta ve yayında Türk kamuoyunun bilgisine açık ve anlaşılır bir şekilde, altı çizilerek sunulmamıştır.

Bunu bir gazetecilik görevi olarak yıllar önce ilk kez MUDANYA Gazetesi'nde yayınladığımız gibi, gazetemizde bu hafta yerine getirilmesi gerekli çok önemli bir gazetecilik olayını, ulusal bir görev olarak bir kez daha yayımlıyoruz.

 

7468 sayılı TBMM Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Salâhiyetleri Hakkında Kanun [*]

Kabul tarihi; 27/4/1960, Neşir tarihi: 28/4/1960

Resmî Gazete No. 10491

 

Vazife ve salâhiyet  

Madde 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat, Encümenleri ve naip olarak vazifelendirecekleri Tâli Encümenler; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askerî Muhakeme Usulü Kânunu, Basın Kanunu ile diğer kanunlarda Cumhuriyet müddeiumumisine, sorgu hâkimine, sulh hâki­mine ve askerî adlî âmirlere tanınmış olan bilcümle hak ve salâhiyetle­ri haizdir.

Madde 2 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri :

  1. a) Tahkikatın selâmetle cereyanım temin maksadıyla her türlü neşriyatın yasak edilmesine,
  2. b) Neşir yasağına riayet edilmemesi halinde mevkute veya gayri- mevkutenin tabı veya tevziinin men’ine,
  3. c) Mevkute veya gayri mevkutenin toplatılmasına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya matbaanın kapatılmasına,

ç) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sü'but vasıtalarından olan her türlü evrak, vesika veya eşyanın zaptına,

  1. d)  Siyasi mahiyet arz eden toplantı, hareket, gösteri ve emsali faa­liyetler hakkında tedbir ve karar almaya,
  2. d) Tahkikatın selâmetle intacı için lüzumlu göreceği bilcümle ted­bir ve kararları ittihaz etmeye ve Hükümetin bütün vasıtalarından istifa­de eylemeye dahi salâhiyetlidir.

Madde  3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerince ittihaz olunan tedbir ve kararlara her ne surette  olursa olsun muhalefet edenler bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 4 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerince İttihaz olunan tedbir ve kararların icra ve infazında ihmal veya suiisti­mali  görülen vazifeliler, ihmal halinde altı aydan iki seneye, suiistimal halinde bir seneden üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 5 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerinin yaptığı tahkikat gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler veya malûmatla­rına  mı müracaat suretiyle yahut sair suretlerle muttali oldukları tahkikatla İlgili hususları veya hâdiseleri ifşa edenler altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 6 — Türk Ceza Kanununda1 yazılı yalan şahitliği ve yalan yere yemin faslındaki suçlar/ işleyenler hakkında mahsus maddelerinde zikredilen cezalar,iki kat olarak hükmolunur.

 

Usul hükümleri

Madde 7 — Bu Kanun hükümlerine muhalefet Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne dair olan Kanunun2 birinci maddesinin (A) bendinde yazılı mahal dışında vuku bulsa dahi failleri hakkında mezkûr 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre tahkikat ve takibat icra olunur.

Cumhuriyet  Müddeiumumileri(Cumhuriyet Savcıları)  3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında yazılı müddetle bağlı olmaksızın vazifeli mahkemede âmme dâvası ikame eder.

Madde 8 — Bu Kanunun tatbikatında Hâkimler Kanunu8 ile Memu­rin Muhakematı Kanunu4 hükümleri uygulanmaz. Ancak salâhiyet hakkındaki  hükümler mahfuzdur.

Madde 9 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerince ittihaz olunan karar veya tedbirler katî olup aleyhine itiraz olunamaz.

Madde 10 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri tarafından yapılmış olan tahkikat ilk tahkikat mahiyetindedir.

Madde 11 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri, Heyeti Umumiyeye tevdi eder.

Madde 12 — Bu kanun neşri tarihinde mer’i'dir.

Madde 13 –Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

______________________________________________________________

1 — 765 «Türk Ceza Kanunu»: Sic. Kav. Cilt  2, sah. 281.

2— 3005 «Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu»: Sic. Kav.cilt17 sah.396

3 — 2556 «Hakimler Kanunu»: Sic. Kav.,cilt 10, sah. 501.

4 — 4.2.1329 tarihli Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu muvakkat»: Sic .Kav., cilt 16, sah. 551.

 

Sevgili hemşerilerimin 13 maddeden oluşan bu kanunu dikkatle incelemelerini diliyorum. "56. yıldönümünde 27 Mayıs" konusuna gelecek hafta devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.

Bu makale 1857 defa okunmuştur.

600 sayımızı e-gazete formatına okumak için tıklayın
Perihan Dirican Perihan Dirican
Beterin beteri var
Metin Aytürk Metin Aytürk
İşgal, Talan, Göz Yumma!...
Efraim Pala Efraim Pala
Şanlı Türk Milleti
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Zehir solumak istemiyoruz!
Tevhide Türken Tevhide Türken
Görmediğim şeye inanmam
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Başı H, sonu T!
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Fitneye susmak fitnedir
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Metin Sezgin Metin Sezgin
Hoşgeldin Halaskarım! (3)
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 14/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 07/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 30/04/2020

MUDANYA Gazetesi -

İMSAKİYE 2020

İMSAKİYE 2020

MUDANYA Gazetesi - 23/04/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci